Komunikat dotyczący naborów nr 2/2020, 3/2020.

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w dokumentacji do naborów nr:

  • 2/2020 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego przedsięwzięcie 1.3.3. Zachowanie dziedzictwa obszaru, następuje zmiana wynikająca z konieczności skorygowania błędu pisarskiego w załączniku nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD,  część III. Sposób składania wniosku;część V.3.6. Weryfikacja kwalifikowalności wydatków, część V.3.7. Wydatki kwalifikowalne oraz część V.3.9. Wkład własny.
  • 3/2020 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego przedsięwzięcie 3.2.5. Inwestycje w obiekty działające w sferze dziedzictwa kulturowego zmierzającego do zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców, następuje zmiana wynikająca z konieczności skorygowania błędu pisarskiego w załączniku nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD,  część III. Sposób składania wniosku; część V.3.6. Weryfikacja kwalifikowalności wydatków, część V.3.7. Wydatki kwalifikowalne oraz część V.3.9. Wkład własny.

– zmiany dotyczą aplikacji  GWA2014, wydatków kwalifikowalnych oraz braku możliwości udzielenia 10% premii w ramach projektów rewitalizacyjnych.

Do pobrania:

zał. nr 1 Warunki udzielenia wsparcia – 2/2020 – obowiązujący od dnia 23.12.2019 r.

zał. nr 1 Warunki udzielenia wsparcia – 3/2020 – obowiązujący od dnia 23.12.2019 r.