Wynik zapytania ofertowego dotyczącego Rozeznania rynku w ramach projektu współpracy „ Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania”

wpis w: Aktualności, Rozeznanie rynku
Print Friendly, PDF & Email

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące Rozeznania rynku w ramach projektu współpracy „ Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, wpłynęło 7 ofert.

Oferta najkorzystniejsza i wybrana do realizacji:

„ŚWIAT PRZYGÓD” GRZEGORZ BORYCA
UL. POZIOMKOWA 16
91-496 ŁÓDŹ

Serdecznie Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@lgd-bdn.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą:
– na podstawie Art. 6. Ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu realizacji umowy,
4) dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat od zakończenia obowiązywania umowy oraz/ lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora ;
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
6) odbiorcami danych osobowych będą: organy upoważnione z mocy przepisów prawa;
7) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy;
9) Pani/Pana dane nie będą profilowane.