Komunikat dotyczący naboru nr 14/2019

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Komunikat dotyczący skorygowania błędu pisarskiego w załączniku nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w dokumentacji do naboru nr 14/2019 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, przedsięwzięcie 1.2.1. Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej, następuje zmiana wynikająca z konieczności skorygowania błędu pisarskiego w załączniku nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD,  część IV.4.5. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków.

– zmianie uległa końcowa data kwalifikowalności wydatków w projekcie, która po poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej przedstawia się następująco:

“Data rozpoczęcia realizacji projektu nie może być wcześniejsza niż 18 października 2019 roku, tj. dzień ogłoszenia o naborze, z zastrzeżeniem, że koszty związane z realizacją projektu poniesione przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu projektodawca ponosi na własne ryzyko. Końcowa data kwalifikowalności wydatków w projekcie jest określona w umowie o dofinansowanie i nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2023 roku.”

Do pobrania:

Zal_nr_1_Warunki udzielenia wsparcia typ 9