Wyniki naboru nr 2/2017

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020, Posiedzenia Rady
Print Friendly, PDF & Email

 

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 2/2017 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA  Modernizacja infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom LGD na operacje z zakresu: Instalacje OZE w gospodarstwach domowych (kolektory słoneczne) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych

– protokół z posiedzenia Rady

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378),  podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje  prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378) oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji pozagrantowych Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do Zarządu Województwa stanowi załącznik do ww. Procedury.

Wzór protestu