Realizacja projektu “Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w roku 2020 “

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, iż w  dniu 14.10.2019 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu nr RPPD.09.01.00-20-0381/19 pt.: „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w roku 2020 ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Projekt pt: „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w roku 2020” realizowany będzie w ramach Osi priorytetowej IX: Rozwój Lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Cel projektu – Wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, w tym zaplanowanego wsparcia w zakresie realizacji Planu komunikacji do 31.12.2020 r. Projekt wpisuje się w założenia Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, realizuje cel ogólny I LSR – Wzmocnienie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

  • realizacja planu komunikacji,
  • zatrudnianie pracowników,
  • doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizację LSR,
  • zapewnienie funkcjonowania biura,
  • obsługa posiedzeń organów LGD.

Całkowita wartość projektu wynosi 434 657,84 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 409 626,98,00 zł , wkład własny Beneficjenta – 25 030,86 zł.

Projekt jest zgodny z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizuje cel szczegółowy: Poprawa dobrobytu społeczności lokalnych poprzez wzmocnienie kapitału społecznego i zwiększenie zaangażowania w rozwój lokalny.