Zaproszenie na Walne Zebranie Członków – 09.05.2023 r.

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informuję, iż w dniu 9 – go maja b. r. /wtorek/ o godzinie 10.00
w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2 19-200 Grajewo odbędzie się Walne
Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad:

  1. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2022 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady.
  8. Zapytania i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 14 ust.1 pkt. 2 lit. f statutu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury nieusprawiedliwione nieobecności członka zwyczajnego na dwóch odbywających się po sobie posiedzeniach Walnego Zebrania Członków skutkują wykluczeniem z członkostwa przez Zarząd.

Z poważaniem,
Prezes Zarządu
Stanisław Szleter