Zaproszenie na Walne Zebranie Członków – 30.06.2020 r.

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informuję, iż w dniu 30 – go czerwca b. r. /wtorek/ o godzinie 10.00
w Szkole Podstawowej w Wierzbowie, Wierzbowo 72, 19-200 Grajewo odbędzie się Walne
Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2019 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury.
7. Przedstawienie informacji o planowanych naborach wniosków o udzielnie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 14 ust.1 pkt. 2 lit. f statutu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury nieusprawiedliwione nieobecności członka zwyczajnego na dwóch odbywających się po sobie posiedzeniach Walnego Zebrania Członków skutkują wykluczeniem z członkostwa przez Zarząd.

Z poważaniem,
Prezes Zarządu
Stanisław Szleter