Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informuję, iż w dniu 8 – go listopada b. r. /wtorek/ o godzinie 10.00
w zajeździe „Stara Kuźnia” w Rudzie, ul. Białostocka 26, 19-200 Grajewo odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.

  3. Przedstawienie porządku obrad.

  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury.

  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Procedur wyboru i oceny operacji pozagrantowych.

  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na lata 2015 – 2022

  7. Zapytania i wolne wnioski.

  8. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 14 ust.1 pkt. 2 lit. f statutu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury nieusprawiedliwione nieobecności członka zwyczajnego na dwóch odbywających się po sobie posiedzeniach Walnego Zebrania Członków skutkują wykluczeniem z członkostwa przez Zarząd.

Z poważaniem,

Przewodniczący Zarządu

Stanisław Szleter