Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD Biebrzański Dar Natury

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informuję, iż w dniu 25 – go czerwca b. r. /czwartek/ o godzinie 9.30 w zajeździe „Stara Kuźnia” w Rudzie, ul. Białostocka 26, 19-200 Grajewo odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury do Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2014 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Zarządu
Stanisław Szleter