Rozeznanie rynku w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w roku 2018” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

wpis w: Rozeznanie rynku
Print Friendly, PDF & Email

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury
w roku 2018” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020

1. ZAMAWIAJĄCY:
Lokalna Grupa Działania
Biebrzański Dar Natury
Wojewodzin 2
19-200 Grajewo
nr tel./fax. 86 273 80 44
e-mail: lgd.biebrza@op.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, druk i dostawa publikacji: „Album Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury
z lotu ptaka”
, obejmująca w szczególności:
– wykonanie pełnego składu graficznego albumu wraz z obróbką zdjęciową, skład, korekty, naświetlanie, przygotowanie 3 propozycji graficznych koncepcji układu zdjęć i tekstów w albumie do wyboru przez Zamawiającego.

Parametry publikacji:
Format: A4,
Objętość:  100 stron,
Druk: 4 + 4,
Papier: kreda błyszcząca o gramaturze 170 g/m2,
Oprawa: Twarda, szyta – zawieszana introligatorsko,
Uszlachetnienie okładki: laminat błyszczący,
Nakład: 2 000 egzemplarzy,
Akceptacja projektu graficznego w  uzgodnieniu z pracownikiem biura LGD.

Numer ISBN nadaje wykonawca.
2) Miejsce dostawy:  biuro Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony do siedziby zamawiającego w terminie do 20.08.2018 roku do godziny 15:00.
2) Realizacja zamówienia nastąpi po podpisaniu umowy na wykonanie zadania pomiędzy Zamawiającym a Oferentem, którego oferta została wybrana do realizacji.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty,
2.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na załączonym formularzu ofertowym.
3.Oferta musi być sporządzona:
– w formie pisemnej,
– w języku polskim,
– na maszynie, komputerze lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność.

5. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
100 % – najniższa cena brutto

6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 27. 06. 2018 roku  do godz. 11:00 w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo osobiście, pocztą lub przesłać skany podpisanych dokumentów na e-maila: lgd.biebrza@op.pl
Zamawiający, skontaktuje się z wybranym Oferentem do dnia 27.06.2018 r. do godziny 15:00

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Wyklucza się z udziału w postępowaniu podmioty oraz osoby powiązane z LGD kapitałowo lub osobowo w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia postępowania.
• Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone – decyduje data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.

8. OSOBA DO KONTAKTU:
Ilona Konopko –specjalista ds. animacji lokalnej
Tel.:86 273 80 44 lub 513 056 798
e-mail: i.konopko@lgd-bdn.pl

Formularz Ofertowy „Album Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury z lotu ptaka”

Zapytanie Ofertowe „Album Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury z lotu ptaka”

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@lgd-bdn.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą:
– na podstawie Art. 6. Ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu realizacji umowy,
4) dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat od zakończenia obowiązywania umowy oraz/ lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora ;
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
6) odbiorcami danych osobowych będą: organy upoważnione z mocy przepisów prawa;
7) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy;
9) Pani/Pana dane nie będą profilowane.