Zaproszenie Walne Zebranie Członków – 29.06.2017 r.

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informuję, iż w dniu 29 – go czerwca b. r. /czwartek/ o godzinie 10.00
w zajeździe „Stara Kuźnia” w Rudzie, ul. Białostocka 26, 19-200 Grajewo odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2016 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na lata 2015 – 2022.
7. Przedstawienie informacji o ogłaszanych naborach wniosków o udzielnie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 14 ust.1 pkt. 2 lit. f statutu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury nieusprawiedliwione nieobecności członka zwyczajnego na dwóch odbywających się po sobie posiedzeniach Walnego Zebrania Członków skutkują wykluczeniem z członkostwa przez Zarząd.

Z poważaniem,
Prezes Zarządu
Stanisław Szleter