Informacja o zmianie ustawy o RLKS

Print Friendly, PDF & Email

W związku z trwającymi naborami wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, a także zmianami w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności wprowadzonymi ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustaw realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych  2014-2020 oraz niektórych  innych ustaw, uprzejmie informujemy, iż art. 21 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r.  poz. 378; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 5 i poz. 1475) otrzymuje nowe brzmienie o treści: „ 1. W terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, LGD dokonuje oceny zgodności operacji z LSR, wybiera operacje oraz ustala kwotę wsparcia. 1a) Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów. 1b) Wezwanie, o którym mowa w ust. 1a, wydłuża termin określony w ust. 1 o 7 dni. 1c) Podmiot ubiegający się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, jest obowiązany przedstawiać dowody oraz składać wyjaśnienia niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na podmiocie, który z tego faktu wywodzi skutki prawne.”

Wobec powyższego Lokalna  Grupa Działania Biebrzański Dar Natury z konieczności  uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.