Zapytanie ofertowe w ramach projektu współpracy „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Print Friendly, PDF & Email

Wojewodzin, dnia 5 kwietnia 2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury

zaprasza do złożenia oferty

na kompleksową usługę organizacji Pikniku promującego produkty lokalne połączonego z dorobkiem kulturalnym pn.: “Smak na produkt i kulturę”.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu współpracy: „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowanego w ramach poddziałania: 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania”.

I. ZAMAWIAJĄCY

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury Wojewodzin 2,

19-200 Grajewo

tel. 86 273 80 44

e-mail: lgd.biebrza@op.pl

NIP: 7191542157

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1129).

 UWAGA!

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest kompleksowa usługa polegająca na organizacji, realizacji pikniku promującego produkty lokalne połączonego z dorobkiem kulturalnym – “Smak na produkt i kulturę”, który zaplanowany jest na dzień 24 lipca 2022 r. w godz. 11:00 – 17:00 na stadionie w Szczuczynie Transgraniczne Centrum Dialogu Kultur im. Jarosława Augustowskiego.

Zadanie obejmuje w szczególności:

a) Wynajem zabawek pneumatycznych wraz z obsługą i agregatem prądotwórczym oraz paliwem do obsługi urządzeń podczas trwania Pikniku “Smak na produkt i kulturę”:

 • dmuchane urządzenie o wymiarach nie mniejszych niż 9 m x 6 m x 8,5 m wysokości (np. zjeżdżalnia),
 • dmuchane urządzenie o wymiarach nie mniejszych niż 9 m x 6 m x 7,5 m wysokości (np. zjeżdżalnia),
 • dmuchane urządzenie o wymiarach nie mniejszych niż 7 m x 7 m x 4 m wysokości,
 • dmuchane urządzenie o wymiarach nie mniejszych niż 10 m x 8 m x 3,5 m wysokości (np. plac zabaw),
 • dmuchane urządzenie o wymiarach nie mniejszych niż 3 m x 5 m x 3,5 m wysokości (np. zamek),
 • dmuchane urządzenie o wymiarach nie mniejszych niż 6 m x 6 m x 3,5 m wysokości (np. zamek),
 • dmuchane urządzenie o wymiarach nie mniejszych niż 3 m x 2,5 m x 3 m wysokości (np. bramka celnościowa),
 • dmuchane urządzenie napełniane wodą o wymiarach 10 m x 10 m x 1,5 m wysokości wraz z 4 szt. kulami (np. kule wodne)
  b) zapewnienie animatora wraz z materiałami do pracy.
  Animator zabaw winien utworzyć min.:
 • stoisko malowania twarzy i tatuaży;
 • stoisko moderowania balonów, baniek mydlanych i warkoczyków;
  c) zapewnienie leżaków dla odwiedzających Piknik “Smak na produkt i kulturę” osób;
  d) zapewnienie niezbędnych osób do obsługi urządzeń pneumatycznych przewidzianych na potrzeby prowadzenia imprezy,
  e) zadaszoną scenę wraz z nagłośnieniem o wymiarach nie mniejszych niż 6 m x 8m,
  f) zapewnienie konferansjera do prowadzenia całego wydarzenia;
  g) zapewnienie oprawy muzycznej.

Dodatkowe atrakcje mile widziane.

 IV. INFORMACJE

 1. Termin składania ofert do – 20.04.2022 do godz. 12.00
 2. Termin i miejsce realizacji – 24 lipca 2022 r. na stadionie w Szczuczynie Transgraniczne Centrum Dialogu Kultur im. Jarosława Augustowskiego                       
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
 5. Zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy zadania nastąpi po protokolarnym i bezusterkowym odbiorze przedmiotu zamówienia w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę przelewową w terminie 21 dni od dostarczenia faktury.

 V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  – nie podlegają wykluczeniu,
  – dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia.
  – dysponuje niezbędnym sprzętem oraz zapleczem pracowników do realizacji zadania.
  – wykona przedmiot zamówienia w terminie.
  – rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/ rachunku.
  – przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.
 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dołączonych dokumentach. Z treści oświadczeń, dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT

NAJNIŻSZA CENA – 100%

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

– w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228, z późn. zm.)

– który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1.Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

b) odpis lub wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli oferta składana jest przez przedsiębiorcę. Nie dotyczy osób fizycznych.

2. Dokumenty składane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz organizacji imprez/wydarzeń o podobnym charakterze i zakresie do wymienionego w zapytaniu ofertowym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

3. Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń lub dokumentów lub do udzielania wyjaśnień, a także do złożenia pełnomocnictwa.

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać:

– pisemnie na adres Zamawiającego tj. Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo, pocztą elektroniczną na adres lgd.biebrza@op.pl w postaci skanu podpisanych pism.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający ma prawo odmówić odpowiedzi na pytania przesłane do Zamawiającego na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.

3. Pytania dotyczące wyjaśnień treści Zapytania ofertowego powinny zostać przekazane Zamawiającemu na wskazany adres mailowy. Treść pytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, na której zostało opublikowane zapytanie.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści zapytania Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. W zmienionym zapytaniu ofertowym zostanie wskazany nowy termin składania ofert.

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zapytania ofertowego, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

6. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami, jest:

Barbara Krukowska – p.o. Kierownika Biura  – tel. 86 273 80 44

e-mail: lgd.biebrza@op.pl

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

 1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

2. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

4. Treść złożonych ofert musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

7. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne.

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

9. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania ofertowego, zostanie odrzucona. Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w Zapytaniu ofertowym należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert.

XI. KOMPLETNOŚĆ OFERTY

Oferta (Załącznik nr 3) wraz z załącznikami (Załącznik nr 1,2,4)

 XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury

Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo

w terminie do dnia 20 kwietnia 2022 r. do godziny  12:00

za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pomocą faxu, e-mailem lub za pośrednictwem posłańca, kuriera. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

 1. Ceną oferty jest cena brutto przedmiotu zamówienia, podana w „Formularzu Ofertowym” – załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
 2. Cenę oferty należy obliczyć powiększając cenę netto całego przedmiotu zamówienia o podatek od towarów i usług według właściwej stawki tego podatku.
 3. Cena podana w ofercie musi być ceną kompletną i jednoznaczną, i stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie. Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w rozdziale III Zapytania Ofertowego.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty brutto wszelkich kosztów, jakie poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 5. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 6. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe.
  XIV. ODRZUCENIE OFERTY

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

 1. Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub została złożona przez Wykonawcę:
 1. a) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym lub powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane                          z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające na:

– uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;

– posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 1. Została złożona po terminie składania ofert określonym w Zapytaniu ofertowym.
 2. Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.

XV. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1.Umowa zawarta z wybranym wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu rzeczowo-finansowego.

2. Zmiana umowy w zakresie wydłużenia terminu realizacji zadania jest możliwa na skutek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń uniemożliwiających realizację zadania. Fakt pojawienia się okoliczności uniemożliwiających realizację zadania musi być zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu.

3. W przypadku jakichkolwiek zmian Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kosztorysu różnicowego i powykonawczego.

XVI. WZORY ZAŁĄCZNIKÓW