Konsultacje społeczne – zmiana Regulaminu Rady

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo!

W związku z planowanymi zmianami do wprowadzenia w Regulaminie Rady, przekazujemy Państwu do konsultacji społecznej proponowaną treść dotyczącą:
1) § 10 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Decyzje Rady podejmowane są w formie uchwał. Na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna grupa interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu. W podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru operacji co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.”
2) do § 14 dodano ust. 5 o brzmieniu:

„5. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem, na który składają się: cyfry rzymskie oznaczające numer kolejny posiedzenia od początku, łamane przez kolejny numer uchwały od początku okresu programowania 2014-2020 zapisany cyframi arabskimi, łamane przez dwie ostatnie cyfry roku.”

3) do § 14 dodano ust. 6 o brzmieniu:

„6. Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Rady jest gromadzona i przechowywana w Biurze LGD.”

4) § 15 otrzymuje nowe brzmienie:
㤠15
Protokół z posiedzenia Rady

1. Protokół z posiedzenia Rady sporządza się niezwłocznie po odbyciu posiedzenia.
2. Protokół zawierający informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenie dotyczy, zamieszczany jest na stronie internetowej LGD Biebrzański Dar Natury.
3. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał proceduralnych, które odnotowuje się w protokole posiedzenia.
4. Protokół, uchwały i załączniki do protokołu podpisuje Przewodniczący.”

Uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres lgd.biebrza@op.pl, telefonicznie pod numerem 86 273 80 44 lub osobiście w biurze LGD do dnia 26.06.2017 r. do godz. 14:00