Ogłoszenie o naborze trenera na przeprowadzenie szkolenia w ramach „I Forum Inicjatyw i Współpracy Organizacji Pozarządowych LGD Biebrzański Dar Natury”

wpis w: Rozeznanie rynku
Print Friendly, PDF & Email

 

Ogłoszenie o naborze

trenera na przeprowadzenie szkolenia w ramach

I Forum Inicjatyw i Współpracy Organizacji Pozarządowych LGD Biebrzański Dar Natury”

 

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zaprasza do złożenia oferty cenowej  na przeprowadzenie zajęć szkoleniowych, prowadzenie dyskusji oraz opracowanie materiałów szkoleniowych w ramach I Forum Inicjatyw i Współpracy Organizacji Pozarządowych LGD Biebrzański Dar Natury w liczbie 6 godzin dydaktycznych.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzenie szkolenia, prowadzenie dyskusji, opracowanie materiałów w zakresie Współpracy międzysektorowej w realizacji LSR  w aspekcie korzyści i perspektyw oraz w zakresie motywacji i inspiracji
w działaniach partnerskich w realizacji LSR
w liczbie 6 godzin dydaktycznych w dniu 13.10.2016 r.
w miejscowości Ruda.

 1. WYMAGANIA KONIECZNE:
  a)      wykształcenie wyższe humanistyczne z przygotowaniem pedagogicznym;
  b)      doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej (minimum 10 szkoleń);
 2. UMIEJĘTNOŚCI DODATKOWE:
  a)      komunikatywność
  b)      umiejętność pracy z osobami dorosłymi
 3. OFERTA DOTYCZĄCA PROWADZENIA ZAJĘĆ POWINNA ZAWIERAĆ:
  a)      CV  z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)”
  b)       Formularz ofertowy z przedstawioną ofertą cenową, wyrażoną w kwocie brutto i doświadczeniem zawodowym w postaci przeprowadzeniu zajęć o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
  c)      Kopie innych dokumentów wg uznania kandydata,
 4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY :
  1.      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
  2.      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  3.      Oferta musi być sporządzona:

– w formie pisemnej,

– w języku polskim,

– na maszynie, komputerze lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność.

 1. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Ofertę na załączonym wzorze oferty wraz z innymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 23.09.2016r.,  do godz. 11.00. w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo osobiście, pocztą lub przesłać skany podpisanych dokumentów na e-maila: lgd.biebrza@op.pl

Wyniki zostaną ogłoszone do godz. 12.00 w dniu 26.09.2016r.

Nie dostarczenie wymaganych dokumentów skutkować będzie dyskwalifikacją  oferty.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:
  a)      cena ofertowa (Kc) brutto 60%
  b)      doświadczenie zawodowe (KD) w postaci przeprowadzenia zajęć o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia 40%

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryterium:

Doświadczenie zawodowe  w postaci przeprowadzonych zajęć o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia Punktacja
17 i więcej przeprowadzonych szkoleń 40
15-16 przeprowadzonych szkoleń 30
13-14 przeprowadzonych szkoleń 20
10-12 przeprowadzonych szkoleń 10

W sytuacji kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże liczby kursów, szkoleń, oferta Wykonawcy w powyższym kryterium otrzyma zero (0) punktów.

Przyjmuje się, że 1% = 1pkt., w ten sposób zostanie naliczona liczba punktów w/w kryteriach.

 Cena ofertowa brutto (Kc)  –  60 %,  tj. 60 punktów

     Doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzenia zajęć o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia (KD) –  40 %,  tj. 40 punktów 

KC  =  najniższa zaoferowana łączna cena ofertowa brutto x 60  (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)
                              łączna cena ofertowa brutto badanej oferty 

 

Gdzie:

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy

 

Zamawiający udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny i wyboru ofert, , tj. która otrzyma największą ilość punktów przy zastosowaniu wzoru:

Kc  +  KD

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

 1.       Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
 2.       Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia postępowania.
 3.       Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

9. Wszelkie informacje na temat naboru udzielane są w siedzibie  Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo tel. 86 273 80 44 e-mail: lgd.biebrza@op.pl

 

Do pobrania:

 

Formularz-ofertowy

Treść ogłoszenia w wersji pdf