Rozeznanie rynku w zakresie wyboru prowadzącego cykl szkoleń pn. „Od pomysłu do działania”.

wpis w: Rozeznanie rynku
Print Friendly, PDF & Email

 

 

Rozeznanie rynku w zakresie wyboru

prowadzącego cykl szkoleń pn. „Od pomysłu do działania”.

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury kieruje zapytanie o cenę
w obszarze rozeznania rynku

w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Lokalna Grupa Działania

Biebrzański Dar Natury

Wojewodzin 2

19-200 Grajewo

nr tel./fax. 86 273 80 44

e-mail: lgd.biebrza@op.pl

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie cyklu szkoleń obejmującego program 19,5 godzinny (realizowany podczas trzech spotkań szkoleniowych, każde 6,5 godzinne) w ramach którego zostaną omówione
w szczególności:

– zasady wdrażania instrumentu RLKS – Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w ramach Programów Aktywności Lokalnej (PAL),

– zakres Programu Aktywności Lokalnej ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

– podstawy i zasady opracowywania i konstruowania PAL w aspekcie partnerstwa,

– metody przeprowadzenia diagnozy w Programach Aktywności Lokalnej, jako podstawy opracowania programu,

– podstawy i zasady opracowywania PAL – konstruowanie celów, harmonogramu, budżetu.

 

2) Miejsce realizacji cyklu szkoleń: siedziba LGD Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1) Cykl szkoleń będzie realizowany w listopadzie 2016 r. – dokładne terminy poszczególnych spotkań zostaną uzgodnione bezpośrednio z osobą prowadzącą szkolenie.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY :
 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na załączonym formularzu ofertowym.
 • W przypadku posiadania doświadczenia zawodowego dotyczącego przeprowadzenia zajęć o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia oferent zobowiązany jest do wypełnienia tabeli w formularzu ofertowym.
 • Oferta musi być sporządzona:

– w formie pisemnej,

– w języku polskim,

– na maszynie, komputerze lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność.

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY
 2. a)  cena ofertowa (Kc) brutto 60%
 3. b) doświadczenie zawodowe (KD) (wykazane w postaci przeprowadzenia zajęć o tematyce zgodnej
  z przedmiotem zamówienia 40 % (m.in. przygotowanie programów aktywności lokalnej (PAL), zasady partnerstwa w ramach PAL, ocena zasobów niezbędnych do realizacji PAL, przygotowanie wniosków o dofinansowanie PAL, zasady opracowywania PAL)

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryterium:

Doświadczenie zawodowe  w postaci przeprowadzonych zajęć o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia Punktacja
8 i więcej przeprowadzonych szkoleń 40
6-7 przeprowadzonych szkoleń 30
4-5 przeprowadzonych szkoleń 20
1-3 przeprowadzonych szkoleń 10

W sytuacji kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże liczby kursów, szkoleń, oferta Wykonawcy w powyższym kryterium otrzyma zero (0) punktów.

Przyjmuje się, że 1% = 1pkt., w ten sposób zostanie naliczona liczba punktów w/w kryteriach.

 Cena ofertowa brutto (Kc)  –  60 %,  tj. 60 punktów

     Doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzenia zajęć o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia (KD) –  40 %,  tj. 40 punktów 

KC  =  najniższa zaoferowana łączna cena ofertowa brutto x 60  (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)
                              łączna cena ofertowa brutto badanej oferty 

 

Gdzie:

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny i wyboru ofert, tj. która otrzyma największą ilość punktów przy zastosowaniu wzoru:

Kc  +  KD

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do 24.10.2016r.,  do godz. 12.00 w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo osobiście, pocztą lub przesłać skany podpisanych dokumentów na e-maila: lgd.biebrza@op.pl

Wyniki zostaną ogłoszone do godz. 15.00 w dniu 25.10.2016r.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Wyklucza się z udziału w postępowaniu podmioty oraz osoby powiązane z LGD kapitałowo lub osobowo w rozumieniuWytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia postępowania.
 • Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone – decyduje data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.

 

 1. OSOBA DO KONTAKTU:

Martyna Modzelewska – Kierownik Biura

Tel.: 86 273 80 44, e-mail: m.modzelewska@lgd-bdn.pl

 

 

 

 

 

Formularz ofertowy

Zapytanie w pdf.