Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie, druk i dostawę publikacji dotyczącej obszaru objętego LSR”

wpis w: Rozeznanie rynku
Print Friendly, PDF & Email

ZAPYTANIE O CENĘ

w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

 

Szanowni Państwo,

w związku z realizowanym projektem zwracamy się o przedstawienie oferty cenowej na

”Opracowanie, druk i dostawę publikacji dotyczącej obszaru objętego LSR”

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Lokalna Grupa Działania

Biebrzański Dar Natury

Wojewodzin 2

19-200 Grajewo

nr tel./fax. 86 273 80 44

e-mail: lgd.biebrza@op.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, druk i dostawa publikacji dotyczącej obszaru objętego LSR (na podstawie materiałów przedłożonych przez Zamawiającego), obejmująca w szczególności: skład, korekty, naświetlanie.

Parametry publikacji:

Format: wysokość 237mm, szerokość 163 mm

Objętość: 60 stron

Papier: kreda o gramaturze min. 150 g/m2

Oprawa: miękka klejona, lakierowana o gramaturze min. 250 g/m2

Nakład: 3 000 egzemplarzy

Pełny kolor druku po przygotowaniu projektu graficznego w uzgodnieniu z pracownikiem biura LGD

2) Miejsce dostawy:  biuro Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  1).Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony do siedziby zamawiającego w terminie do
 • 8.12.2016 r. do godziny 15:00
  2).Realizacja zamówienia nastąpi po podpisaniu umowy na wykonanie zadania pomiędzy Zamawiającym a Oferentem, którego oferta została wybrana do realizacji.
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY :
  1.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
  2.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na załączonym formularzu ofertowym.
  3.Oferta musi być sporządzona:

– w formie pisemnej,
– w języku polskim,
– na maszynie, komputerze lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność.

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

100 % – najniższa cena brutto

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 24.10.2016r.  do godz. 12:00 w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo osobiście, pocztą lub przesłać skany podpisanych dokumentów na e-maila: lgd.biebrza@op.pl

Wyniki zostaną umieszczone na stronie www.lgd-bdn.pl w zakładce rozeznanie rynku do dnia 26.10.2016 r. do godziny 15:00

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Wyklucza się z udziału w postępowaniu podmioty oraz osoby powiązane z LGD kapitałowo lub osobowo w rozumieniuWytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia postępowania.
 • Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone – decyduje data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.
 1. OSOBA DO KONTAKTU:

Mariola Jankowska –specjalista ds. animacji lokalnej
Tel.:86 273 80 44 lub 513 056 798
e-mail: m.jankowska@lgd-bdn.pl

Pliki do pogrania:

Zapytanie ofertowe publikacja

Formularz oferty