Ogłoszenie o naborze na stanowisko Koordynatora działań związanych z LSR na terenie gmin Jedwabne, Przytuły i Radziłów

wpis w: Praca
Print Friendly, PDF & Email

O G Ł O S Z E N I E  O  N A B O R Z E

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury

ogłasza nabór na stanowisko

 Koordynator działań związanych z LSR na terenie gmin Jedwabne, Przytuły i Radziłów

I.    Wymiar etatu: 0,5
II.   Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe

 • Praktyka zawodowa: co najmniej półroczny staż pracy.
 • znajomość specyfiki działalności gmin: Przytuły, Jedwabne, Radziłów,
 • znajomość terytorialna gmin: Przytuły, Radziłów, Jedwabne,
 • znajomość LSR obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury oraz posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania,
 • znajomość przepisów UE i krajowych dotyczących RLKS w szczególności Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego,
 • interpersonalne: umiejętność pracy w zespole, systematyczność i dokładność, dobra organizacja czasu pracy,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • prawo jazdy kat.B.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów unijnych na terenach wiejskich,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji zadań promocyjnych.
 1. Przewidywany zakres wykonywanych zadań:
  • organizacja spotkań dotyczących realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w uzgodnieniu terminów z biurem LGD Biebrzański Dar Natury;
  • doradztwo wnioskodawcom w zakresie przygotowywania i składania wniosków
   o dofinansowanie w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju objętej EFS, EFRR, EFRROW
   w uzgodnieniu z biurem LGD;
  • promocja LGD na terenie gmin wskazanych w umowie o pracę;
  • udział ze stoiskiem promocyjnym LGD w imprezach promocyjnych organizowanych na terenie obszaru LGD Biebrzański Dar Natury;
  • pozyskiwanie, opracowywanie materiałów do przygotowywania broszur i publikacji dotyczących realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w szczególności z gmin Jedwabne, Przytuły oraz Radziłów;
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi z terenu obszaru LGD Biebrzański Dar Natury;
  • współorganizowanie imprez kulturalnych oraz inicjatyw integracyjnych, a także wszelkich inicjatyw o charakterze prospołecznym na obszarze LGD;
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd lub kierownika biura.

2. Wymagane dokumenty:

a) CV
b) List motywacyjny.
c) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz wymagania niezbędne.
d) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
e) Dokumenty potwierdzające staż pracy.
f)Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
g)Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.(Dz.U. z 2002 r Nr 101, poz. 326 ze zm.)

 1. Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów:

  a) Wymagane dokumenty, o których mowa wyżej należy składać osobiście w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo w terminie do 24 października 2016 roku do godziny 12:00, w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Koordynator działań związanych z LSR
  b) Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (będą odesłane bez rozpatrzenia).

Do pobrania:
Ogłoszenie nabór koordynatora lsr