Komunikat dotyczący naborów: 5/2019, 6/2019, 10/2019, 11/2019, 14/2019, obowiązujący od 31.10.2019 r. (tj. dnia opublikowania).

wpis w: EFS 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

Komunikat dotyczący zmian wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGD.

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD oraz załącznik nr 1 do umowy tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU).

Zmiana wzoru umowy o dofinansowanie projektów dotyczy:
– wprowadzenia obowiązku stosowania zapisów Szczegółowych wytycznych dotyczących realizacji danego rodzaju projektów,
– zmiany zapisu dot. zrealizowania zadania objętego kwotą ryczałtową, ale niezgodnie z założeniami i standardami określonymi we wniosku o dofinansowanie,
– modyfikacji zapisów dot. stawek jednostkowych.

Ponadto zmianie uległy zapisy OWU w następującym zakresie:
– wprowadzenie informacji o możliwości zatrzymania zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w przypadku wystąpienia podejrzenia nieprawidłowości,
– wykreślono obowiązek stosowania aspektów społecznych w ramach zamówień publicznych i zasady konkurencyjności,
– zmieniono zapisy dotyczące zasad wykorzystania oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzenia pzp lub zasady konkurencyjności.

Uzasadnienie:
Wprowadzone zmiany wynikają głównie ze zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 77/1215/2019 z dnia 22.10.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wzór umowy podmioty inne niż LGD ZMIANA od 22.10.2019

Komunikat dotyczący zmiany wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinasowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGD