Komunikat dotyczący naboru nr 4/2020

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w dokumentacji do naborów nr:

  • 4/2020 Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego przedsięwzięcie 3.2.1. Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej, następuje zmiana wynikająca z konieczności skorygowania błędu pisarskiego w załączniku nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, część V.3.6. Weryfikacja kwalifikowalności wydatków, część V.3.7. Wydatki kwalifikowalne oraz część V.3.9. Wkład własny.

Zmiany dotyczą wydatków kwalifikowalnych oraz braku możliwości udzielenia 10% premii w ramach projektów rewitalizacyjnych.

Do pobrania:

Zał. nr 1 Warunki udzielenia wsparcia– obowiązujący od dnia 23.12.2019 r.