Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 20/2017

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w związku z prośbą Beneficjentów, wydłużeniu uległ termin naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego na operacje w zakresie:
– Naboru nr 20/2017 – typ projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR, P. 1.1.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej małych szkół kształcenia ogólnego.
Termin naboru wniosków o dofinansowanie po zmianie: 29.12.2017 r. – 26.01.2018 r.
1. W Ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD zmianie ulega termin do którego można składać wnioski, który zostaje wydłużony do dnia 26.01.2018 r. W/w zmiana skutkuje zmianą treści Ogłoszenia w pkt. I Termin składania wniosków, który otrzymuje brzmienie:
„- Termin, od którego można składać wnioski: 29.12.2017 r. od godziny 8:00.
– Termin, do którego można składać wnioski: 26.01.2018 r. do godziny 15:00.”

2. W załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD – pt. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD dokonano analogicznych zmian terminu do którego można składać wnioski.
Z uwagi na wprowadzone zmiany poniżej udostępniamy zaktualizowane Ogłoszenie i załącznik nr 1 do Ogłoszenia w ramach naboru nr 20/2017r.:

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

Załącznik nr 1 Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu typu projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.