Konsultacje społeczne dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo!

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury  została poinformowana pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, iż osiągnęła poziom co najmniej 65% wartości zawartych umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w stosunku do limitu wskazanego na to poddziałanie w umowie ramowej. W związku z powyższym LGD może wnioskować o dodatkowe środki na wdrażanie LSR.

Wobec powyższego przekazujemy Państwu projekt Lokalnej Strategii Rozwoju do konsultacji uwzględniający następujące zmiany:

– zwiększenie budżetu PROW o 600 000,00 zł (300 000,00 zł na przedsięwzięcie 2.1.1. Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD oraz 300 000,00 zł na 3.2.4. Rozwój małej infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne) oraz zwiększenie wartości wskaźników przypisanych do ww. przedsięwzięć,

– zmniejszenie wartości wskaźnika w ramach przedsięwzięcia 3.2.5. Liczba zabytków nieruchomych/ruchomych objętych wsparciem z 2 szt. na 1 szt. oraz zmniejszenie budżetu o kwotę 106 847,13 zł – pomimo ogłaszanych naborów brak zainteresowania przez wnioskodawców,

– przesunięcie oszczędności z przedsięwzięcia 3.2.1 20 467,43 zł z przedsięwzięcia 3.1.1., 40 312,76 zł z 3.2.3., 106 847,13 zł z 3.2.5. oraz 2 422,28 zł z 1.3.3. na przedsięwzięcie 3.2.1.

– zwiększenie wartości wskaźnika w ramach przedsięwzięcia 3.2.1. Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów z 0,5 ha na 0,7 ha, w związku ze zwiększeniem budżetu,

– poprawienie oczywistych omyłek pisarskich.

Uzasadnienie:

a) Dodatkowe środki

Planowane zmiany w LSR są wprowadzane, aby umożliwić 6 osobom fizycznym podjęcie działalności gospodarczej (zwiększenie budżetu w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD o 300 000,00 zł) oraz umożliwić podmiotom działającym w sferze kultury, rekreacji i turystyki otrzymania wsparcia na realizację projektów w ramach przedsięwzięcia 3.2.4. Rozwój małej infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne (zwiększenie budżetu w ramach przedsięwzięcia 3.2.4. o 300 000,00 zł). Nabory w ramach powyższych przedsięwzięć  cieszą się największym zainteresowaniem wśród wnioskodawców.

b) Zmiany w Planie Działania

Po przeanalizowaniu naborów największym zainteresowaniem w ramach EFRR okazały się inwestycje w ramach przedsięwzięcia 3.2.1. Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej wobec powyższego przesunięto oszczędności z przedsięwzięć 3.1.1., 3.2.3., 3.2.5., 1.3.3. na przedsięwzięcie 3.2.1. oraz zwiększono wartość wskaźnika Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów z 0,5 ha na 0,7 ha.

W związku z brakiem zainteresowania naborami w ramach przedsięwzięcia 3.2.5 Inwestycje w obiekty działające w sferze dziedzictwa kulturowego zmierzające do zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców zmniejszono wartość wskaźnika w ramach przedsięwzięcia 3.2.5. Liczba zabytków nieruchomych/ruchomych objętych wsparciem z 2 szt. na 1 szt. oraz zmniejszono budżet o kwotę 106 847,13 zł.

Ponadto w treści poprawiono oczywistą pomyłkę pisarską.

Projekt zmian Lokalnej Strategii Rozwoju

Uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres lgd.biebrza@op.pl, telefonicznie pod numerem 86 273 80 44 pocztą tradycyjną na adres: Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo lub dostarczyć osobiście do biura LGD Biebrzański Dar Natury  do dnia 11.02.2020 r. do godz. 14:00. Decyduje data wpływu.