Konsultacje społeczne dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo!

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury została poinformowana pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, iż w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  może wnioskować o zwiększenie budżetu na wdrażanie LSR.

Wobec powyższego przekazujemy Państwu projekt Lokalnej Strategii Rozwoju do konsultacji uwzględniający następujące zmiany:

  • zwiększenie budżetu o 436 000,00 EUR w ramach umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00009-6933-UM1040009/15  z dnia 17 maja 2016 r. (162 500,00 EUR na przedsięwzięcie: 2.1.1. Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD, 149 496,52 EUR na przedsięwzięcie: 3.2.2. Budowa lub przebudowa dróg oraz 124 003,48 EUR na przedsięwzięcie: 3.2.4. Rozwój małej infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne), jednocześnie zwiększenie wartości wskaźników przypisanych do ww. przedsięwzięć.

Uzasadnienie:

Dodatkowe środki

Planowane zmiany w LSR są wprowadzane, aby umożliwić 13 osobom fizycznym podjęcie działalności gospodarczej (zwiększenie budżetu w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD o 162 500,00 EUR). Ponadto skierowanie części budżetu w na budowę lub przebudowę dróg w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy komfortu mieszkańców wpisujących się w określone grupy defaworyzowane istotne z punktu widzenia LSR, co jest równie ważne dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Lokalnej Strategii Rozwoju Biebrzański Dar Natury (zwiększenie budżetu w ramach przedsięwzięcia 3.2.2. Budowa lub przebudowa dróg o 149 496,52 EUR) oraz umożliwić podmiotom działającym w sferze kultury, rekreacji i turystyki otrzymania wsparcia na realizację projektów w ramach przedsięwzięcia 3.2.4. Rozwój małej infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne (zwiększenie budżetu w ramach przedsięwzięcia 3.2.4. o 124 003,48 EUR).

Nabory w ramach powyższych przedsięwzięć  cieszą się największym zainteresowaniem wśród wnioskodawców.

Projekt zmian Lokalnej Strategii Rozwoju

Uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres lgd.biebrza@op.pl, telefonicznie pod numerem 86 273 80 44 pocztą tradycyjną na adres: Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo lub dostarczyć osobiście do biura LGD Biebrzański Dar Natury  do dnia 13.05.2021 r. do godz. 14:00. Decyduje data wpływu.