Rozeznanie rynku w zakresie wyboru Koordynatora działań związanych z realizacją LSR na terenie gminy Bargłów Kościelny oraz Rajgród

wpis w: Rozeznanie rynku
Print Friendly, PDF & Email

Rozeznanie rynku w zakresie wyboru

Koordynatora działań związanych z realizacją LSR na terenie gminy Bargłów Kościelny oraz Rajgród

Prezes Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w imieniu Zarządu kieruje zapytanie ofertowe
w obszarze rozeznania rynku

dotyczące wyboru koordynatora działań związanych z realizacją LSR na terenie
gminy Bargłów Kościelny oraz Rajgród

w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

 

Zamawiający:

Lokalna Grupa Działania

Biebrzański Dar Natury

Wojewodzin 2

19-200 Grajewo

nr tel./fax. 86 273 80 44

e-mail: lgd.biebrza@op.pl

Przedmiot rozeznania:

Wykonywanie czynności koordynatora działań związanych z realizacją LSR na terenie gminy Bargłów Kościelny oraz Rajgród

Warunki rozeznania: umowa cywilno-prawna na okres 11.2016 r. – 12.2017 r. (czas realizacji projektu),
w wymiarze 60 godz./m-c.

Miejsce wykonywania pracy: w siedzibie LGD Biebrzański Dar Natury i poza siedzibą stowarzyszenia
w szczególności na terenie gminy Bargłów Kościelny oraz Rajgród

Zakres zadań:

 1. Organizacja spotkań dotyczących realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działanie Biebrzański Dar Natury w uzgodnieniu terminów z biurem LGD Biebrzański Dar Natury (zwane dalej „LGD”).
 2. Doradztwo wnioskodawcom w zakresie przygotowywania i składania wniosków
  o dofinansowanie w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju objętej EFS, EFRR, EFRROW
  w uzgodnieniu z biurem LGD.
 3. Promocja LGD na terenie gminy Bargłów Kościelny oraz Rajgród.
 4. Udział ze stoiskiem promocyjnym LGD w imprezach promocyjnych organizowanych na terenie gminy Bargłów Kościelny oraz Rajgród.
 5. Pozyskiwanie, opracowywanie materiałów do przygotowywania broszur i publikacji dotyczących gminy Bargłów Kościelny oraz Rajgród.
 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Bargłów Kościelny oraz Rajgród.
 7. Współorganizowanie imprez kulturalnych oraz inicjatyw integracyjnych, a także wszelkich inicjatyw o charakterze prospołecznym na obszarze LGD.
 8. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd lub kierownika biura.

Wymagania konieczne dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Znajomość specyfiki działalności gminy Bargłów Kościelny oraz Rajgród.
 3. Znajomość terytorialna gminy Bargłów Kościelny oraz Rajgród (m.in. najważniejsze zabytki, atrakcje turystyczne).
 4. Doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z realizacją projektów z zakresu pozyskiwania środków unijnych.
 5. Znajomość LSR obszaru działania  Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury oraz wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania.
 6. Znajomość przepisów UE i krajowych dotyczących RLKS w szczególności Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWP 2014-2020, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
 7. Interpersonalne: umiejętność pracy w zespole, systematyczność i dokładność, dobra organizacja czasu pracy.
 8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.
 9. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
 10. Prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane:

 1. Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów unijnych na terenach wiejskich.
 2. Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji zadań promocyjnych.

Sposób przygotowania oferty dotyczącej rozeznania rynku:

 1. Ofertę należy złożyć na załączonym druku „OFERTA dotycząca rozeznania rynku” wraz
  z następującymi dokumentami:
  a) CV
  b)kserokopie dokumentów poświadczających spełnienie wymagań koniecznych (kopie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń, referencji, umów, itp.) poświadczone za zgodność z oryginałem.
  c)oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 3. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis ”Rozeznanie rynku w zakresie wyboru koordynatora działań związanych z realizacją LSR na terenie gminy Bargłów Kościelny oraz Rajgród”.

Wykluczenia z postępowania:

LGD Biebrzański Dar Natury wyklucza z udziału w postępowaniu podmioty oraz osoby powiązane z LGD kapitałowo lub osobowo w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Ofertę dotyczącą rozeznania rynku należy złożyć do 24 października 2016 r. do godz. 12.00. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury Wojewodzin 2,
19-200 Grajewo. Ofertę można również przesłać pocztą (na adres wskazany powyżej).

O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.
Pliki do pobrania:

 

Formularz oferty