Relacja ze spotkań konsultacyjnych

wpis w: Aktualności, Opracowanie LSR 2023-2027
Print Friendly, PDF & Email

W ramach prowadzonego procesu konsultacji społecznych dotyczących przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury przeprowadziliśmy cykl spotkań.

Spotkania poświęcone były w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, celom strategii, w tym celom końcowym dotyczących rezultatów, oraz planowanych działań i oczekiwań w nowej perspektywy finansowej.

Spotkania odbyły się w Świetlicy wiejskiej w Wojewodzinie:
-14.04.2023 r. godz. 9:00 (sektor publiczny)
-14.04.2023 r. godz. 12:00 (sektor społeczny)
-17.04.2023 r. godz. 10:00 (sektor gospodarczy)

Przeprowadzone spotkania pozwoliły nie tylko na wnoszenie uwag i pomysłów, ale również na uzyskanie opinii mieszkańców w różnych kwestiach dotyczących rozwoju obszaru. Były też szansą na określenie najważniejszych, koniecznych do rozwiązania kwestii problemowych oddziałujących na jakość życia mieszkańców. Spotkania dostarczyły nam wielu ważnych informacji m.in. o kierunkach rozwoju obszaru, problemach i potrzebach lokalnej społeczności, o tym jakie są oczekiwania mieszkańców i jakie zadania powinniśmy wesprzeć środkami z nowej perspektywy finansowej.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom spotkań za współpracę.