Zapytanie ofertowe w ramach projektu współpracy „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Print Friendly, PDF & Email

ZAPYTANIE OFERTOWE
Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury
zaprasza do złożenia oferty
na budowę i montaż 8 drewnianych wiat turystycznych z wyposażeniem.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu współpracy: „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowanego w ramach poddziałania: 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania”.

I. ZAMAWIAJĄCY

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury

Wojewodzin 2,

19-200 Grajewo

tel. 86 273 80 44

e-mail: lgd.biebrza@op.pl

NIP: 7191542157

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1129).

 UWAGA!

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres prac obejmuje:

Budowę i montaż 8 drewnianych wiat turystycznych wraz z wyposażeniem (po 2 drewniane stoły, 4 ławki z oparciem i 1 koszu na śmieci) zgodnie z lokalizacją zaprojektowaną przez Zamawiającego, wskazaną na mapie, stanowiącej załącznik do wniosku  na nieruchomościach położonych w:

 1. Janczewo, 18-420 Jedwabne, działka Nr 84/1
 2. Przytuły, 18-423 Przytuły, działka 194/1
 3. Bargłów Kościelny, 16- 320 Bargłów Kościelny, działka Nr 405/2
 4. Boczki Świdrowo, 19-200 Grajewo, działka Nr 88/3
 5. Dołęgi, 19-230 Szczuczyn, działka Nr 35
 6. Wąsosz, 19-222 Wąsosz, działka Nr 657/9
 7. Pieńczykówek, 19-206 Rajgród działka Nr 94/2
 8. Radziłów, 19-213 Radziłów działka nr 396/18.

 Zakres prac należy wykonać zgodnie z opisem:

 Wykonanie wiat turystycznych – specyfikacja x 8

– wiata drewniana o wymiarach 600 cm x 400 cm;

– słupy nośne o wymiarach 14 cm x14 cm., wysokość 220 cm;

– wysokość całkowita 350 cm;

– wysokość ścian 210 cm;

– dach czterospadowy, deskowany deską boazeryjną grubości 20 mm., kryty gontem bitumicznych Sonata (kolor wybiera Zamawiający);

– okap dachu wysunięty poza podstawę po 30 cm., zakończony deską podrynnową 25 mm x 125 mm;

– balustrady dookoła wiaty oprócz wejścia, mocowane do wysokości 100 cm., pełne, zakończone podłokietnikiem, narożne miecze;

– dwukrotna impregnacja wiaty Drewnochronem, (kolor wybiera Zamawiający);

– podłoga z desek grubości 2,3 cm;

– przygotowanie podłoża i ustawienia na bloczkach betonowych;

– montaż i transport.

Wyposażenie każdej wiaty zestaw x 8

– 2 drewniane stoły o wym. 180 cm x 115 cm, blat stołu grubości 8 cm;

– 4 ławki z oparciem długości 190 cm., siedziska i oparcie z desek o grubości 6 cm;

– 1 kosz na śmieci o wymiarach 40 cm x 40 cm x 80 cm.

IV. INFORMACJE

1.Termin składania ofert do – 09.02.2022 do godz. 12.00.
2.Termin do upływu którego Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty i dokonać zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego – 30 maja 2022 r.
3.Okres gwarancji – minimum 24 miesiące.
4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
6. Zapłata wynagrodzenia ryczałtowego dla Wykonawcy zadania nastąpi po protokolarnym    i bezusterkowym odbiorze przedmiotu zamówienia w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę przelewową w terminie 21 dni od dostarczenia faktury.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  – nie podlegają wykluczeniu,
  – spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  – w postępowaniu może wziąć udział podmiot, który posiada wiedzę i doświadczenie oraz  wykaże się wykonaniem minimum jednego przedmiotu zamówienia o charakterze  i zakresie podobnym (obiekty budowlane) do wskazanego w zapytaniu ofertowym z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz dowodami potwierdzającymi, że przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony              (np. protokoły odbioru).
  – w postępowaniu może wziąć udział podmiot posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Spełnianie powyższego warunku będzie oceniane w oparciu o oświadczenie Wykonawcy.
 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dołączonych dokumentach. Z treści oświadczeń, dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
  VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
  I SPOSOBU OCENY OFERT

NAJNIŻSZA CENA – 100%

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

– w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228, z późn. zm.)

– który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1.Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

b) odpis lub wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli oferta składana jest przez przedsiębiorcę. Nie dotyczy osób fizycznych.

2. Dokumenty składane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz robót budowlanych o podobnym charakterze i zakresie do wymienionego w zapytaniu ofertowym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

3. Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń lub dokumentów lub do udzielania wyjaśnień, a także do złożenia pełnomocnictwa.

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać:

– pisemnie na adres Zamawiającego tj. Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo, pocztą elektroniczną na adres lgd.biebrza@op.pl w postaci skanu podpisanych pism.

2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą formy elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający ma prawo odmówić odpowiedzi na pytania przesłane do Zamawiającego na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.

4. Pytania dotyczące wyjaśnień treści Zapytania ofertowego powinny zostać przekazane Zamawiającemu na wskazany adres mailowy. Treść pytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, na której zostało opublikowane zapytanie.

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści zapytania Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. W zmienionym zapytaniu ofertowym zostanie wskazany nowy termin składania ofert.

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zapytania ofertowego, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

7. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami, jest:

Barbara Krukowska – p.o. Kierownika Biura  – tel. 86 273 80 44

e-mail: lgd.biebrza@op.pl

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

2. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

4. Treść złożonych ofert musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

7. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne.

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

9. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania ofertowego, zostanie odrzucona. Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w Zapytaniu ofertowym należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert.

XI. KOMPLETNOŚĆ OFERTY

Oferta (Załącznik nr 3) wraz z załącznikami (Załącznik nr 1,2,5)

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury

Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo

w terminie do dnia 9 lutego 2022 r. do godziny  12:00

za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca, kuriera. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pomocą faxu lub e-mailem.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

 1. Ceną oferty jest cena brutto przedmiotu zamówienia, podana w „Formularzu Ofertowym” – załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
 2. Cenę oferty należy obliczyć powiększając cenę netto całego przedmiotu zamówienia o podatek od towarów i usług według właściwej stawki tego podatku.
 3. Cena podana w ofercie musi być ceną kompletną i jednoznaczną, i stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie. Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w rozdziale III Zapytania Ofertowego.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty brutto wszelkich kosztów, jakie poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 5. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 6. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe.
 7. ODRZUCENIE OFERTY

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1.Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

 1. została złożona przez Wykonawcę:
  a) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym lub
  b) powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające na:

– uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;

– posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 1. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4 ww. ustawy, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru Wykonawcy przez Zamawiającego.
 2. Została złożona po terminie składania ofert określonym w Zapytaniu ofertowym.
 3. Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.
  XV. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1.Umowa zawarta z wybranym wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu rzeczowo-finansowego.

2. Zmiana umowy w zakresie wydłużenia terminu realizacji zadania jest możliwa na skutek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń uniemożliwiających realizację zadania. Fakt pojawienia się okoliczności uniemożliwiających realizację zadania musi być zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu.

3. W przypadku jakichkolwiek zmian Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kosztorysu różnicowego i powykonawczego.