Rozeznanie rynku w ramach projektu współpracy „ Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

wpis w: Rozeznanie rynku
Print Friendly, PDF & Email

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach projektu współpracy „ Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

1. ZAMAWIAJĄCY:
Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury
Wojewodzin 2
19-200 Grajewo

nr tel./fax. 86 273 80 44
e-mail: lgd.biebrza@op.pl

2. OPIS ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja ośmiu pikników ekologicznych, w miesiącu lipcu 2018 roku, na terenie gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury pt.: „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania”, obejmująca min.:

– organizację podczas każdego Pikniku profesjonalnego stanowiska eksperckiego OZE, przy którym przedstawiane będą: energia słońca, energia wiatru, energia wody,
– stół multimedialny z aplikacjami OZE,
– zapewnienie konferansjera – osoby prowadzącej imprezę,
– zapewnienie nagłośnienia imprezy,
– zapewnienie przez cały czas trwania Pikniku instruktorów, którzy będą prowadzili zabawy i atrakcje o tematyce OZE,
– przygotowanie i opracowanie dla uczestników Pikniku konkursu o tematyce OZE wraz z zapewnieniem dla uczestników upominków;
– minimum jeden dmuchaniec do skakania o wymiarach min. 1,0 x 4,0 x 4,0, (wys. szer. dł.),
– zapewnienie agregatu prądotwórczego wraz z paliwem do obsługi wszystkich urządzeń podczas trwania pikniku,
– wata i popcorn wliczony w cenę brutto, nieodpłatnie dla uczestników pikników,
– malowanie na sztalugach, prace o tematyce OZE,
– puzzle o tematyce OZE,

Wszystkie urządzenia muszą posiadać atesty i niezbędne zezwolenia, pracownicy montujący i obsługujący urządzenia muszą być przeszkoleni. Sprawdzenie stanu technicznego i atestów urządzeń i instalacji technicznych, przeznaczonych do realizacji i obsługi programu leżą po stronie Wykonawcy.

Oferent zobowiązuje się do przygotowania wszystkich stoisk i atrakcji na minimum godzinę przed rozpoczęciem Pikniku (godziny Pikników będą ustalone po wybraniu Wykonawcy indywidualnie
w każdej gminie).

3. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Pikniki zorganizowane będą na terenie gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w okresie lipca 2018 roku.

4. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM:
Ofertę może złożyć wykonawca, który:

1. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia.
2. Dysponuje niezbędnym sprzętem do realizacji zadania.
3. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
4. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/ rachunku.
5. Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym
a Wykonawcą.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY :
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na załączonym formularzu ofertowym.
3. Oferta musi być sporządzona:
– w formie pisemnej,
– w języku polskim,
– na maszynie, komputerze lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność.

6. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
Oferent musi spełniać łącznie następujące warunki:

-100 % – zgodność oferty z zapytaniem ofertowym.
-100 % – najniższa cena brutto.
– Składający zapytanie ofertowe zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkości środków przeznczonych przez Składającego zapytanie ofertowe na sfinansowanie zamówienia.
– Składający zapytanie ofertowe złoży zamówienie u Oferenta, który spełni wymagania Zapytania ofertowego i zaproponuje najniższą cenę. W przypadku odmowy realizacji zamówienia przez wybranego Oferenta, Składający zapytanie ofertowe może zawrzeć umowę z Oferentem, który zaproponował kolejno najniższą cenę, oraz oferta którego, jest zgodna z zapytaniem ofertowym.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w terminie do 18 czerwca 2018 r. do godz. 10.00 w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo osobiście, pocztą lub e-mailowo: lgd.biebrza@op.pl.

Uwaga! Oferty częściowe nie będą brane pod uwagę.
Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone – decyduje data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zostanie poinformowany w dniu 18.06.2018 r.
do godz. 12:00.

8. OSOBA DO KONTAKTU:
Ilona Konopko – specjalista ds. animacji lokalnej
Tel.: 86 273 80 44

Formularz Ofertowy

Treść zapytania w pdf.