Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę tonerów i materiałów eksploatacyjnych.

wpis w: Rozeznanie rynku
Print Friendly, PDF & Email

ZAPYTANIE O CENĘ

w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu, Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę tonerów i materiałów  eksploatacyjnych.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Lokalna Grupa Działania

Biebrzański Dar Natury

Wojewodzin 2

19-200 Grajewo

nr tel./fax. 86 273 80 44

e-mail: lgd.biebrza@op.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia są tonery i materiały eksploatacyjne.

Lp. Nazwa Wydajność minimum (str.)/ Ilość
1. Zestaw tonerów ( ORYGINALNY ) do drukarki wielofunkcyjnej TASKAlfa 3051ci

KYOCERA

( Kolor: czarny, czerwony, niebieski, żółty)

Kolor czarny – 25000

Kolory: czerwony, niebieski, żółty-15000

1 zestaw
2. Zestaw tonerów ( ORYGINALNY ) do drukarki

HP Color LaserJet CP2025

Kolor czarny – 4000

Kolory: MAGENTA, CYAN, YELLOW-3200

1 zestaw
3. Pojemnik na zużyty toner do drukarki TASKAlfa 3051ci

KYOCERA

Symbol WT 860

1szt

 

2) Miejsce świadczenia dostawy: LGD Biebrzański Dar Natury Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 • Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony do siedziby zamawiającego w terminie do :
 • 31 październik 2016 r.
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY :
 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na załączonym formularzu ofertowym.
 • Oferta musi być sporządzona:

– w formie pisemnej,

– w języku polskim,

– na maszynie, komputerze lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność.

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

100 % – najniższa cena brutto

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 24.10.2016,  do godz. 12:00 w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo osobiście lub przesłać pocztą elektroniczną na e-maila: lgd.biebrza@op.pl

Wyniki zostaną umieszczone na stronie www.lgd.biebrza@op.pl do godz. 15:00 w dniu 25.10.2016 r.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Wyklucza się z udziału w postępowaniu podmioty oraz osoby powiązane z LGD kapitałowo lub osobowo w rozumieniuWytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 • Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone – decyduje data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.
 1. OSOBA DO KONTAKTU:

Mariola Jankowska- specjalista ds. animacji lokalnej

Tel. 86 273 80 44

 

Pliki do pobrania:

Formularz oferty

Treść ogłoszenia