ZMIANY W WARUNKACH UDZIELENIA WSPARCIA W KONKURSACH Z EFS: 5/2019; 6/2019; 10/2019; 11/2019, obowiązujący od dnia 17.10.2019 r. (tj. dnia publikacji komunikatu)

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaktualizowano Załącznika nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD tj., Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD dostosowując zapisy do nowej wersji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie:
– definicji personelu projektu,
– katalogu wydatków niekwalifikowalnych,
– katalogu kosztów pośrednich,
– zwiększenia wartości progu środka trwałego wliczanego do limitu określonego w SZOOP.
Dostosowano również załączniki do Warunków udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD:
– Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP 2014-2020 (EFS)
– Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizaji projektów współfinansowanych z EFS.
Aktualizacja Wzoru wniosku wynika z udostępnienia nowej wersji GWA EFS (wersja 2.1.4 i 2.1.5), natomiast zmiany w Instrukcji dotyczą dostosowania zapisów dokumentu do zaktualizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Nabór nr 5/2019 Zał. nr 1 Warunki udzielenia wsparcia typ 6 Programy aktywności lokalnej

Nabór nr 6/2019 Zał. nr 1 Warunki udzielenia wsparcia typ 10 Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem

Nabór nr 10/2019 Zał. nr 1 Warunki udzielenia wsparcia – typ 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Nabór nr 11/2019 Zal_nr_1_Warunki udzielenia wsparcia typ 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS

Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu EFS