ZAPYTANIE OFERTOWE PIKNIK RODZINNY w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w roku 2019” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 202020

wpis w: Rozeznanie rynku
Print Friendly, PDF & Email

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w roku 2019”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014 – 202020

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją Projektu, Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zaprasza do złożenia oferty cenowej na organizację VIII Pikniku Rodzinnego w Wojewodzinie.

 

 1. SKŁADAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury

Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo
NIP 7191542157 REGON 200234944
tel./fax: 86 273 80 44
www.lgd-bdn.pl

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest kompleksowa usługa polegająca na organizacji, realizacji, obsłudze i promocji  „VIII Pikniku Rodzinnego” z okazji dnia dziecka, który zaplanowany jest na dzień 2 czerwca 2019 r. w godz. 11.00 – 17.00, który odbędzie się  na placu Świetlicy Wiejskiej w Wojewodzinie.

Grupa docelowa: Piknik adresowany jest dla mieszkańców z terenu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.

Zadanie obejmuje w szczególności:

a)wynajem zabawek pneumatycznych wraz z obsługą i agregatem prądotwórczym oraz paliwem do obsługi wszystkich urządzeń podczas trwania Pikniku:
dmuchany plac zabaw o wymiarach nie mniejszych niż 10m x 7m, dmuchany plac zabaw o wymiarach nie mniejszych niż o 8m x 5m, zjeżdżalnia dmuchana o minimalnej wysokości 6 m, zamek dmuchany o wym. min 5m x 4m, euro bungee na min 3 stanowiska, dmuchana tarcza do celu o wymiarach min. 2m x 2m, urządzenie dla najmłodszych np. zamek z piłeczkami o wymiarach min. 3m x 3m.

       Prosimy o załączenie zdjęć przedstawiających proponowane zabawki.

b)zapewnienie animatorów wraz ze wstępnym programem prowadzonych zabaw,

Animatorzy zabaw winii utworzyć min.:

– stoisko malowania twarzy,

– stoisko skręcania balonów,

– stoisko pokazu iluzji;

c)zapewnienie 2 maskotek chodzących.

d)zapewnienie nagród dla uczestników konkursów między innymi o LSR (np. tablet, głośnik, zabawki, słodycze);

e)zapewnienie konferansjera do prowadzenia całego wydarzenia w tym organizacji konkursu o Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury 2014-2020;

f)przekazanie podczas trwania Pikniku 400 szt. porcji waty cukrowej dla odwiedzających Piknik dzieci;

g)przekazanie podczas trwania Pikniku 200 szt. porcji popcornu dla odwiedzających Piknik dzieci;

h)zadaszoną scenę o wymiarach nie mniejszych niż 6 m x 8 m z nagłośnieniem;

i)zapewnienie DJ, oprawy muzycznej, wraz z opłatą ZAiKS;

j)zapewnienie zaplecza sanitarnego w postaci 2 kabin toaletowych dostarczonych na teren Pikniku oraz zlecenie wywozu po zakończeniu Pikniku we własnym zakresie;

k)wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu 50 szt. plakatów w formacie A3 oraz 50 szt. plakatów w formacie A4 na podstawie zaakceptowanego projektu;

l)zapewnienie niezbędnych osób do obsługi urządzeń pneumatycznych przewidzianych na potrzeby prowadzenia imprezy.

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej warunki Zapytania Ofertowego nastąpi w oparciu o kryterium najniższa cena brutto=100%.

W przypadku złożenia oferty o takiej samej cenie decyduje kolejność wpłynięcia oferty.
Składający zapytanie ofertowe zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkości środków przeznczonych przez Składającego zapytanie ofertowe na sfinansowanie zamówienia.
Składający zapytanie ofertowe złoży zamówienie u Oferenta, który spełni wymagania Zapytania ofertowego i zaproponuje najniższą cenę. W przypadku odmowy realizacji zamówienia przez wybranego Oferenta, Składający zapytanie ofertowe może zawrzeć umowę z Oferentem, który zaproponował kolejno najniższą cenę, oraz oferta którego, jest zgodna z Zapytaniem Ofertowym.

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY.


Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do Zapytania ofertowego.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych oraz wariantowych- nie będą brane pod uwagę.

Ofertę można złożyć w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo, poczta lub przesłać e-mailem na adres: lgd.biebrza@op.pl

Termin składania ofert upływa dnia 19.04.2019 r. do godz. 12.00. (decyduje data wpływu do biura LGD Biebrzański Dar Natury). Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

VII Piknik Rodzinny planowany jest na dzień 2 czerwca 2019 r. w godz. 11.00 – 17.00 na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Wojewodzinie.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM:

Ofertę może złożyć wykonawca, który:

 1. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia.
 2. Dysponuje niezbędnym sprzętem oraz zapleczem pracowników do realizacji zadania.
 3. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
 4. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/ rachunku.
 5. Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.
 6. Wyklucza się z udziału w postępowaniu podmioty oraz osoby powiązane z LGD kapitałowo lub osobowo w rozumieniuWytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE:

1.Oferent, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zostanie poinformowany w dniu 23.04.2018 r. do godz. 12:00.

2.Wszystkie urządzenia muszą posiadać atesty i niezbędne zezwolenia, pracownicy montujący i obsługujący urządzenia muszą być przeszkoleni. Sprawdzenie stanu technicznego i atestów urządzeń i instalacji technicznych, przeznaczonych do realizacji i obsługi programu leżą po stronie Wykonawcy.

3.Oferent zobowiązuje się do przygotowania wszystkich stoisk i atrakcji na minimum godzinę przed rozpoczęciem Pikniku.

 

 1. OSOBA DO KONTAKTU:

Mariola Jankowska
specjalista ds. animacji lokalnej
———————————
Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury
Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo
tel./fax: 86 273 80 44

Formularz ofertowy

Zapytanie Pknik Rodzinny 2.06.2019