Zapytanie o cenę sprzętu i urządzeń biurowych

wpis w: Rozeznanie rynku
Print Friendly, PDF & Email

         W ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

Szanowni Państwo,
w związku z realizowanym projektem zwracamy się o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę: pendrive (pamięć USB), dysku zewnętrznego, projektora, ekranu do projektora.

1. ZAMAWIAJĄCY:
Lokalna Grupa Działania
Biebrzański Dar Natury
Wojewodzin 2
19-200 Grajewo
nr tel./fax. 86 273 80 44
e-mail: lgd.biebrza@op.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów obejmująca w szczególności:
a) Pendrive o parametrach:
– interfejs: USB 3.0
– pojemność: 64 GB
– prędkość odczytu: min. 130 MB/s
– ilość: 5 szt.
b) Dyski zewnętrzne o parametrach:
– pojemność: 500 GB
– interfejs: USB 3.0
– transfer: około 600 Mb/s
– ilość: 4szt.
c) Ekran do projektora o parametrach:
– wymiary ekranu: min. 2000 x 2000 mm
– montaż: stojący
– czarny tył
– ilość:1 szt.
d) Projektor o parametrach:
– jasność: min. 3200 lumenów
– minimalna odległość projektora od ekranu do 2m
– rozdzielczość: min. 1280 x 800
– ilość: 1szt
2) Miejsce dostawy: Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony do siedziby zamawiającego w terminie do 10 listopada 2016r.
4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY :
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na załączonym formularzu ofertowym.
3) Oferta musi być sporządzona:
– w formie pisemnej,
– w języku polskim,
– na maszynie, komputerze lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność.

5. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
100 % – najniższa cena brutto.
6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do 24 października, do godz. 15.00 w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo osobiście, pocztą lub e-maila: lgd.biebrza@op.pl .
Wyniki zostaną ogłoszone do 26 października do godz. 15.00 .

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1) Wyklucza się z udziału w postępowaniu podmioty oraz osoby powiązane z LGD kapitałowo lub osobowo w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia postępowania.
3) Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone – decyduje data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.

8. OSOBA DO KONTAKTU:
Edyta Jasińska – specjalista ds. obsługi projektów
Tel.: 86 273 80 44 lub e-maila: lgd.biebrza@op.pl