Konkurs BDN-OW/II/2011 Odnowa i Rozwój wsi

wpis w: PROW 2007-2013 konkursy zamknięte
Print Friendly, PDF & Email

Zarząd Województwa Podlaskiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (konkurs BDN – OW/II/2011)
za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury
w terminie od 20 czerwca 2011 r. – 18 lipca 2011 r.
limit dostępnych środków: 787 715,00 zł.
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 18 lipca 2011 r. o godz. 15.00.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w dwóch egzemplarzach na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, kryteria wyboru operacji przez LGD oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD dostępne są:
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20, 15-691 Białystok
w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo
na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego www.wrotapodlasia.pl
na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury www.lgd-bdn.pl
Aby operacja została wybrana do realizacji niezbędne jest osiągniecie 25 % punktów.
Informacje na temat w/w działania udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania po numerem tel. 86 273 80 44 oraz adresem e-mail: lgd.biebrza@op.pl
Pliki do pobrania

Wniosek

Instrukcja wypełnienia wniosku

Kryteria oceny zgodności operacji z LSR

Lokalne kryteria wyboru Lokalne kryteria wyboru

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji

 Oświadczenie o zgodności projektu przynajmniej z jednym zapisem SWOT

Oświadczenie o zasięgu projektu

Oświadczenie o wkładzie własnym

Oświadczenie o doświadczeniu w realizacji projektów

Zestawienie faktur