Nabór wniosków – małe projekty 10.06.2014r. – 24.06.2014r.

wpis w: PROW 2007-2013 konkursy zamknięte
Print Friendly, PDF & Email

Zarząd Województwa Podlaskiego
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

(konkurs BDN – MP/VIII/2014)
I . Termin składania wniosków:
od 10 czerwca 2014 roku do 24 czerwca 2014 roku do godz. 15.00

II. Limit dostępnych środków: 271 172,11 zł

III. Miejsce i tryb składania wniosków: 1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami oraz wersję elektroniczną na CD należy złożyć w dwóch egzemplarzach bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–15:00; 2. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii (potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, podpis osoby przyjmującej wniosek, opatrzone pieczęcią LGD).

UWAGA: Wnioski nadesłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.
IV. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z wykazem pozostałych dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD dostępne będą:
1. w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–15:00;
2. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20, 15-691 Białystok;
3. na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury www.lgd-bdn.pl;
4. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku: www.prow.wrotapodlasia.pl.
V. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:
Aby operacja została wybrana do finansowania, niezbędne jest osiągniecie minimum 25% punktów z 36 możliwych do uzyskania podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów.
VI. Dodatkowe informacje: Więcej informacji można uzyskać w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–15:00; tel. (86) 273 80 44, e-mail: lgd.biebrza@op.pl.
Dokumenty do pobrania

 

Autor: M. Modzelewska
Data dodania: 2014-05-23 13:46:08