Zapytanie Ofertowe -IX Piknik Rodzinny w Wojewodzinie

wpis w: Rozeznanie rynku
image_pdfimage_print

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach projektu Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natur od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014 – 2020

 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją Projektu, Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zaprasza do złożenia oferty cenowej na organizację IX Pikniku Rodzinnego w Wojewodzinie.

1. SKŁADAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury

Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo
NIP 7191542157 REGON 200234944
tel./fax: 86 273 80 44
www.lgd-bdn.pl

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest kompleksowa usługa polegająca na organizacji, realizacji, obsłudze i promocji  IX Pikniku Rodzinnego w Wojewodzinie, który zaplanowany jest na dzień 8 sierpnia 2021 r. w godz. 11:00 – 17:00  na placu Świetlicy Wiejskiej w Wojewodzinie.
Grupa docelowa: Piknik adresowany jest dla mieszkańców z terenu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.

Zadanie obejmuje w szczególności:

a) wynajem zabawek pneumatycznych wraz z obsługą i agregatem prądotwórczym oraz paliwem do obsługi wszystkich urządzeń podczas trwania Pikniku:
– dmuchane urządzenie o wymiarach nie mniejszych niż 9 m x 6 m x 8,5 m wysokości (np. zjeżdżalnia),
– dmuchane urządzenie o wymiarach nie mniejszych niż 9 m x 5 m x 7,5 m wysokości (np. zjeżdżalnia),
– dmuchane urządzenie o wymiarach nie mniejszych niż 10 m x 8 m x 5 m wysokości (np. plac zabaw),
– dmuchane urządzenie o wymiarach nie mniejszych niż 7 m x 7 m x 4 m wysokości,
– dmuchane urządzenie dla najmłodszych np. basen z piłeczkami o wymiarach min. 6 m x 6 m x 3,5 m wysokości,
– dmuchane urządzenie o wymiarach nie mniejszych niż 6 m x 7 m x 5,5 m wysokości (np. zamek),

– dmuchane urządzenie o wymiarach nie mniejszych niż 3 m x 5 m x 3 m wysokości (np. zamek),
– dmuchane urządzenie napełniane wodą o wymiarach 10 m x 10 m 1,5 m wysokości wraz z 4 szt. kulami (np. kule wodne),
– urządzenie do skakania na 4 stanowiska (np. euro bungee),
– dmuchane urządzenie do wspinaczki o 8,5 m wysokości,
– dmuchane urządzenie o wymiarach nie mniejszych niż 3 m x 2,5 m oraz o minimalnej wysokości 3 m (np. bramka całościowa),

– dmuchane urządzenie o wymiarach nie mniejszych niż o 3 m x 2 m x 3 m wysokości (np. lotki);
Prosimy o załączenie zdjęć przedstawiających proponowane zabawki pneumatyczne.

b) zapewnienie animatorów przez cały czas trwania pikniku wraz z materiałami do pracy.
Animatorzy zabaw winni utworzyć min.:
– stoisko malowania twarzy i tatuaży,
– stoisko moderowania balonów i warkoczyków,
– stoisko wytwarzania baniek mydlanych;
-stoisko gier i zabaw rodzinnych;

c) zapewnienie 2 maskotek chodzących;
d) zapewnienie szczudlarza;
e) zapewnienie nagród dla uczestników konkursów między innymi o LSR (np. tablet, głośnik, zabawki, słodycze).
f) utworzenie 2 stoisk z watą cukrową, na których podczas trwania Pikniku przekazane zostanie 400 szt. porcji waty cukrowej dla odwiedzających Piknik dzieci;
g) utworzenie 2 stoisk z popcornem, na których podczas trwania Pikniku przekazane zostanie 200 szt. porcji popcornu dla odwiedzających Piknik dzieci;
h) zadaszoną scenę wraz z nagłośnieniem o wymiarach nie mniejszych niż 6 m x 8 m;
i)zapewnienie konferansjera do prowadzenia całego wydarzenia w tym organizacji konkursu o Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury 2014-2022;
j) zapewnienie oprawy muzycznej, wraz z opłatą ZAiKS;
k) zapewnienie zaplecza sanitarnego w postaci 2 kabin toaletowych dostarczonych na teren Pikniku oraz zlecenie wywozu po zakończeniu Pikniku we własnym zakresie;
l) zapewnienie leżaków dla odwiedzających Piknik osób;
m) zapewnienie niezbędnych osób do obsługi urządzeń pneumatycznych przewidzianych na potrzeby prowadzenia imprezy.

Dodatkowe atrakcje mile widziane.

3. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY.

Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do Zapytania ofertowego. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych oraz wariantowych- nie będą brane pod uwagę. Ofertę można złożyć w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo, pocztą lub przesłać skan e-mailem na adres: lgd.biebrza@op.pl

Termin składania ofert upływa dnia 15.06.2021 r. do godz. 12.00. (decyduje data wpływu do biura LGD Biebrzański Dar Natury). Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

IX Piknik Rodzinny w Wojewodzinie planowany jest na dzień 8 sierpnia 2021 r. w godz. 11.00 – 17.00 na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Wojewodzinie.

5. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM:

Ofertę może złożyć wykonawca, który:

a) Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia.
b) Dysponuje niezbędnym sprzętem oraz zapleczem pracowników do realizacji zadania.
c) Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
d) Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/ rachunku.
e) Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.
f) Wyklucza się z udziału w postępowaniu podmioty oraz osoby powiązane z LGD kapitałowo lub osobowo w rozumieniuWytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

6. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Oferta wybrana do realizacji = najniższa cena.

W przypadku złożenia oferty o takiej samej najniższej cenie decydować będzie kolejność wpłynięcia oferty. Oferta, która wpłynie wcześniej do biura LGD Biebrzański Dar Natury i posiada taką samą najniższą cenę będzie ofertą wybrana do realizacji.

Składający zapytanie ofertowe zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkości środków przeznaczonych przez Składającego zapytanie ofertowe na sfinansowanie zamówienia.
Składający zapytanie ofertowe złoży zamówienie u Oferenta, który spełni wymagania Zapytania ofertowego oraz otrzyma najniższą ceną.

7. DODATKOWE INFORMACJE:

  1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zostanie poinformowany do dnia 18.06.2021r. do godz. 15:00.
  2. Wszystkie urządzenia muszą posiadać atesty i niezbędne zezwolenia, pracownicy montujący i obsługujący urządzenia muszą być przeszkoleni. Sprawdzenie stanu technicznego i atestów urządzeń i instalacji technicznych, przeznaczonych do realizacji i obsługi programu leżą po stronie Wykonawcy.
  3. Oferent zobowiązuje się do przygotowania wszystkich stoisk i atrakcji na minimum godzinę przed rozpoczęciem Pikniku.

8. OSOBA DO KONTAKTU:

Mariola Jankowska
specjalista ds. animacji lokalnej
———————————
Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury
Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo
tel./fax: 86 273 80 44