Nabór 7/2017 – zamknięty

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 7/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Biebrzański Dar Natury

CEL główny: 1. Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD

CEL szczegółowy: 1.1. Podniesienie jakości kształcenia dzieci i młodzieży na terenie LGD

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.3. Infrastruktura związana z opieką przedszkolną

na operacje z zakresu: Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020
Numer naboru w GWA RPPD.08.06.00-IZ.00-20-008/17

 

 

I.   Termin składania wniosków:

– Termin, od którego można składać wnioski: 20.04.2017 r. od godziny 07:30.
– Termin, do którego można składać wnioski: 10.05.2017 r. do godziny 15:00.

II.   Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury

Wojewodzin 2

19 – 200 Grajewo

III.   Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 8 do ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 9 do ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl).

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014, która jest dostępna na stronie: http://wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem/ przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generator efrr@wrotapodlasia.pl.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów w terminie określonym powyżej, są składane:

 • w wersji elektronicznej (plik XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;
 • w dwóch egzemplarzach wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały) wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
 • wersji elektronicznej wniosku (XML i PDF), wraz z załącznikami (minimum Studium Wykonalności/Analiza Wykonalności oraz Model Finansowy), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/ DVD);
 • oświadczenia do LGD o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 5e do wniosku o dofinansowanie).

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną (wszystkie wskazane) w punkcie II.4 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących
w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4 wniosku.

UWAGA: Z uwagi na konieczność zachowania demarkacji pomiędzy działaniami/poddziałaniami
w osiach głównych, a Działaniem 8.6 warunkiem zakwalifikowania projektu jest złożenie przez Wnioskodawcę oświadczenia o nieubieganiu się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych.

IV.   Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i  udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V.   Warunki udzielenia wsparcia

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą  ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: organy prowadzące przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 , poz. 2009 z późn. zm.).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 z dnia 11 lipca  2014  r.  o  zasadach   realizacji   programów   w  zakresie   polityki   spójności   finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną  samorządu  terytorialnego  nieposiadającą  osobowości  prawnej,  która  zawsze  działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat). W sytuacji gdy projekt faktycznie realizuje jednostka budżetowa w sekcji II.2 wniosku o dofinansowanie należy wykazać jej udział jako realizatora projektu.

UWAGA: Zgodnie z Kryteriami obligatoryjnymi w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie operacji finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego preferuje się operacje realizowane w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe.

Wyłanianie   partnerów   do  realizacji  projektów   powinno  odbywać  się  zgodnie  z  art.  33  ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.

Na co?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące Działania 8.6 SZOOP RPOWP 2014-2020 typu projektu 10 Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego.

W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów mających na celu:

 • utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej;
 • dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i przygotowanie zaplecza socjalno-bytowego dla dzieci i nauczycieli, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (załącznik nr 3 do ogłoszenia), wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 9,6 punktów.

(Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 30% maksymalnej liczby punktów).

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryteriów to 32 .

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia zostały określone w załączniku nr 7 do ogłoszenia o naborze.

VI.   Finanse

 1. Projekty nie objęte pomocą publiczną – Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85 %, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych.
 2. Projekty objęte pomocą publiczną – Kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych:

– w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych,

– projektom, w których występuje pomoc publiczna, wsparcie będzie mogło być udzielane na podstawie programu pomocowego wydanego przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 w oparciu o art. 56 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,  jako pomoc de minimis na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i  Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U z 2015 r., poz. 488).

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – nie określono

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – nie określono

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi
365 609,00 PLN

Inne limity:

 1. projekty nie objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny 15% wydatków kwalifikowalnych;
 2. projekty objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami; wkład własny powinien być pozbawiony znamionom środków publicznych (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis).

VII.  Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury:

 • Lokalna Strategia Rozwoju LGD Biebrzański Dar Natury;
 • Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych wraz z kryteriami wyboru;
 • Regulamin Rady LGD Biebrzański Dar Natury.

Zestawienie dokumentów:

  1. Warunki udzielenia wsparcia (pobierz plik).
  2. Wzór umowy o dofinansowanie (pobierz plik).
  3. Karta oceny wniosku i wyboru operacji (kryteria wyboru operacji) (pobierz plik).
  4. Wzór wniosku o dofinansowanie (pobierz plik).
  5. Załączniki do wniosku o dofinansowanie:
   a) Formularz w zakresie OOŚ(la) (pobierz plik).
   b) Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ(la) (pobierz plik).
   c) Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (pobierz plik).
   d) Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (pobierz plik).
   e) Oświadczenie do LGD o przetwarzaniu danych osobowych (pobierz plik).
   f) Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ (pobierz plik).
   g) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (pobierz plik).
   h) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pobierz plik).
   i) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis (pobierz plik).
  6. Wzór wniosku o płatność (pobierz plik).
  7. Lista warunków udzielenia wsparcia (pobierz plik).
  8. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie (pobierz plik).
  9. Instrukcja użytkownika (GWA2014 EFRR) (pobierz plik).
  10. Instrukcja wypełnienia załączników do wniosku (pobierz plik).
  11. Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych.
  12. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.

VIII.   Inne ważne informacje

1. Zasady rozpatrywania protestu określają  Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych (załącznik nr 11 do ogłoszenia).
2. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w  zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.
3. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia   protestu   na   zasadach  określonych  w  rozdziale  15  ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o   zasadach  realizacji  programów  w  zakresie  polityki  spójności finansowanych w  perspektywie finansowej 2014-2020).

Informacja o LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia są dostępne:

a) w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo,

b) na stronie internetowej https://lgd-bdn.pl/

Linki:

https://lgd-bdn.pl/

https://rpo.wrotapodlasia.pl/

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

https://lgd-bdn.pl/nabor-72017/

 

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.

Wojewodzin 2

19-200 Grajewo

tel./faks: (86) 273-80-44

e-mail: lgd.biebrza@op.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).