Nabór nr 2/2017 – zamknięty

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR nr 2/2017
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
Biebrzański Dar Natury
CEL: Poprawa stanu ogólnodostępnej infrastruktury technicznej i wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska
PRZEDSIĘWZIĘCIE: Modernizacja infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom LGD

na operacje z zakresu: Instalacje OZE w gospodarstwach domowych (kolektory słoneczne)

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA  RPPD.08.06.00-IZ.00-20-004/16

I. Termin składania wniosków:
– Termin, od którego można składać wnioski: 30 grudnia 2016 r. od godziny 07:30.
– Termin, do którego można składać wnioski: 26 stycznia 2017 r. do godziny 15:00.
II. Miejsce składania wniosków
Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury
Wojewodzin 2
19 – 200 Grajewo
III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 6 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik 5 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl).
Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014, która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generator efrr@wrotapodlasia.pl.
Wnioski o dofinansowanie projektów w terminie określonym powyżej, są składane:
 w wersji elektronicznej (plik XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;
 w dwóch egzemplarzach wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały) wraz
z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
 wersji elektronicznej wniosku (XML i PDF), wraz z załącznikami (minimum Studium Wykonalności/Analiza Wykonalności oraz Model Finansowy), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/ DVD).
 oświadczenia o przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3 do wniosku
o dofinansowanie).
We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.
UWAGA: W przedmiotowym naborze wymagane jest złożenie załącznika do wniosku w postaci Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 3 do wniosku o dofinansowanie).
Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.
Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4 wniosku.
IV. Formy wsparcia
Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.
V. Warunki udzielenia wsparcia
Zakres tematyczny operacji
Kto może składać wnioski?
W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są podmioty z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury:
– jednostki samorządu terytorialnego ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.
Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej ((Dz. U. 2015, poz.2009).
Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy zachodzą przesłanki:
• art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
• art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
• przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014– 2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się inwestycje na rzecz modernizacji infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom na obszarze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury,
w zakresie:
– instalacje OZE w gospodarstwach domowych (kolektory słoneczne).
Na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w ramach niniejszego ogłoszenia o naborze, wpierane będą wyłącznie projekty polegające na instalacji jednostek wytwarzana energii wykorzystujących energię słoneczną na budynkach mieszkalnych,
w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne, z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Kryteria wyboru operacji
Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 8,4 punktów.
(Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 30% maksymalnej liczby punktów).
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryteriów to 28 .
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia – załącznik nr 1.1. do ogłoszenia o naborze.
VI. Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE) wynosi 85%. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 2 734 556,00 zł.

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (linki)
Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (dokumenty znajdują się na stronie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar natury ) :

Zał. nr 1- Wzór wniosku o dofinansowanie.
Zał. nr 1.1.-Warunki udzielenia wsparcia.
Zał. nr 1.1- Warunki udzielenia wsparcia-wersja aktualna obowiązująca od 03.01.2017 r.
Zał.nr 2 – Lokalne Kryteria Oceny Operacji.
Zał.nr 3 – LISTA WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zał. nr 4 – Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych.
Zał. nr 5 – Instrukcja użytkownika (GWA2014 oraz GWA2014EFRR).
Zał. nr 6 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Zał. nr 7 – Wzór wniosku o płatność.
Zał. nr 8 – Wzór umowy o dofinansowanie.

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:
Zał. nr 1 – Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością.
Zał. nr 2 – Oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT.
Zał. nr 3 -Oświadczenie o przetwarzanie danych osobowych.
Zał. nr 4 – Formularz w zakresie OOŚ(la).

Inne:
Zał. nr 1 – Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOS.
Zał. nr 2 – Instrukcja wypełniania załączników.
Zał. nr 3 – STRATEGIA LGD BIEBRZAŃSKI DAR NATURY na lata 2015 – 2022.

VIII. Inne ważne informacje
1. Zasady rozpatrywania protestu określają Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych (Załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze);
2. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015r.
3. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

Linki:

https://lgd-bdn.pl/

https://rpo.wrotapodlasia.pl/

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

https://lgd-bdn.pl/4309-2/ – link do ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi
W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury
Wojewodzin 2
19-200 Grajewo
tel./faks: (86) 273-80-44
e-mail: lgd.biebrza@op.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).