Warsztat refleksyjny – wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

W dniu 22.01.2021 roku w  siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury odbył się warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej.
Podczas warsztatu, podjęto dyskusję w oparciu o następujące zagadnienia:

  • Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  • Postępy realizacji wskaźników LSR
  • Postęp finansowy i rzeczowy LSR – realizacja kroków milowych
  • Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?
  • Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
  • W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  • W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  • Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  • Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  • Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Warsztat miał na celu bieżącą analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu.

Warsztat zrealizowano w ramach projektu pt.: „ Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w roku 2020” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.